طرح آموزشی تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکتهای تولیدی بازرگانی پیمانکاری

در دو جلسه یک ساعته با قیمت استثنایی فقط ۱۰۰ هزار تومان برای تمامی افراد. برای ثبت نام مبلغ را به شماره کارت

۶۰۳۷/۹۹۷۴/۱۸۰۸/۴۶۴۷ به نام مدیر عامل ازاده احمدی روزبهانی واریز گردد و بعد از واریز با شماره های شرکت جهت هماهنگی

تماس گرفته شود.

 

طرح آموزشی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه

نظر به اینکه تمامی شرکتها در تیر ماه روند اظهار نامه مالیاتی را پیش روی خود دارند و حسابداران با توجه به دانش و

اموخته های خود میتوانند این مهم را میسر سازند پس برای کامل کردن دانش خودتان در این دوره که لازمه کار یک حسابدار حرفه

ایست شرکت نمایید تا در کار و زندگی خودتان قدم محکمی برداشته باشید

 این کلاس  دریک جلسه دو ساعته با قیمت استثنایی فقط ۳۹ هزار تومان برگزار می شود

 

شماره کارت جهت واریز

۶۰۳۷/۹۹۷۴/۱۸۰۸/۴۶۴۷

به نام ازاده احمدی روزبهانی