تامین نیروی انسانی

مشاوره در خصوص امور مالیاتی و بیمه

انجام کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی

مباحث آموزشی شرکت

1
2
3
4
6
7
8
9
5

تامین نیروی انسانی

مشاوره در خصوص امور مالیاتی و بیمه

انجام کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی

مباحث آموزشی شرکت

آموز انواع نرم افزارهای مالی

6

آموزش اکسل در حسابداری

7

آموزش مباحث قانون کار و تامین اجتماعی

8

آموزش نحوه تحریر دفاتر قانونی

9

آموزش کامل نحوه ثبت و صدور مدارک حسابداری

[/av_image_spot]

[/av_image_hotspot]

[/av_section]

[/av_image_hotspot]

[/av_section]

[/av_image_spot]

با ما روند اجرای یک پروژه مالی را طی کنید!!!

[/av_image_spot]
[/av_image_hotspot]